Čo je SMART CHILD

                     

Sme neštátne zariadenie zriadené  za účelom plnohodnotného využitia voľného času detí.

Zariadenie nie je zaradené do siete škôl a školských zariadení a prevádzka, ako aj materiálno-technické vybavenie je financované výlučne z finančných prostriedkov rodičov detí navštevujúcich Centrum.

Poslaním Súkromného centa voľnočasových aktivít ( ďalej len SCVA ) je uskutočňovať program starostlivosti o deti  v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického rozvoja.

Hlavnými cieľmi  sú :

  1. Dopĺňanie a obohacovanie  predškolského a školského vzdelávania.
  2. Aktívne získavanie schopností , zručností  a vedomostí  pri činnosťach vyžadujúcich menší kolektív.
  3. Systematicky pracovať s  pomôckami a metódami, ktoré hravo  a kreatívne rozvíjajú schopnosti a napomáhajú edukácií.