Na úvod

Poslaním Súkromného centra voľnočasových aktivít je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického rozvoja

Venovaním 2% z vašich daní pomáhate zlepšovať prostredie pre vaše-naše deti :

IČO 52135497 SMART CHILD

2022.12.13_potvrdenie vyhlásenie